Oudercommissie

Taly’s Kindercentrum biedt ouders via de oudercommissie de mogelijkheid om de kwaliteit van de door ons geboden opvang te beïnvloeden. Hierbij moet u denken aan zaken als het pedagogische beleid, het beleid met betrekking tot veiligheid en gezondheid en het wijzigen van de klachtenregeling. Daarnaast bent u als oudercommissie een aanspreekpunt voor de ouders. Mocht u interesse hebben om in deze commissie zitting te nemen, neem dan vrijblijvend contact op met Taly’s Kindercentrum.

Samenstelling van de oudercommissie

 1. Uitsluitend ouders, zoals omschreven in artikel 1 van dit reglement, kunnen lid zijn van de oudercommissie (Wk art 58 lid 2);
 2. Maximaal één ouder per huishouden kan lid zijn van de oudercommissie;
 3. Personeelsleden, en leden van de directie van de kinderopvangorganisatie kunnen geen lid zijn van de oudercommissie, ook niet indien zij ouder zijn van een kind dat via Taly’s GOB wordt opgevangen (Wk art 58 lid 3);
 4. De oudercommissie bestaat uit minimaal twee en maximaal uit vijf leden. Wanneer het aantal beneden de twee daalt, zorgt de oudercommissie in samenwerking met de houder zo spoedig mogelijk voor aanvulling.
Totstandkoming en beëindiging van het lidmaatschap

 1. Indien er vacatures zijn in de oudercommissie dan roept de oudercommissie ouders op zichkandidaat te stellen;
 2. Indien het aantal kandidaten het aantal beschikbare zetels niet overtreft, worden alle kandidaten op de eerstvolgende vergadering van de oudercommissie benoemd.
 3. De oudercommissie en houder van Taly’s GOB behouden zich het recht voor om ingezamenlijk overleg en bij gegronde redenen een kandidaat af te wijzen;
 4. Indien zich meer kandidaten melden dan er zetels beschikbaar zijn, organiseert de huidige oudercommissie een verkiezing;
 5. De verkiezing vindt plaats op een avond waarvoor alle ouders tijdig zijn uitgenodigd. De ouders worden tijdig geïnformeerd over de verkiezing en de kandidaatstelling. De verkiezing mag ook via een schriftelijke stemming, waarbij per ouder één stem is toegekend;
 6. Oudercommissieleden worden gekozen voor een periode van 1 jaar. Ze zijn maximaal twee keer herkiesbaar;
 7. Het lidmaatschap van de oudercommissie eindigt bij periodiek aftreden, bij bedanken, bij ontslag door de oudercommissie, bij overlijden en wanneer de ouder geen kind meer heeft dat gebruik maakt van kinderopvang van de kinderopvangorganisatie;
 8. De oudercommissie treedt in zijn geheel af wanneer de meerderheid van de ouders hun vertrouwen in de oudercommissie opzegt. Een dergelijk besluit kan alleen genomen worden als het aftreden van de commissieleden is opgevoerd op de van tevoren opgestelde agenda. 
Werkwijze oudercommissie

De oudercommissie bepaalt zelf haar werkwijze (Wk art 58 lid 4) en legt deze schriftelijk vast in het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement bevat geen regels die in strijd zijn met hetgeen de Wet kinderopvang bepaald.

Ook als er geen Oudercommissie is bij Taly’s Kindercentrum heeft u recht om uw advies te geven over de volgende zaken in de Kinderopvang: 

 • Het te voeren beleid mbt het pedagogisch beleidsplan
 • Voedingsaangelegenheden
 • Het algemeen beleid op het gebied van opvoeding
 • Veiligheid en gezondheid
 • De vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten
 • De uurprijs van de kinderopvang

Als er een besluit dient te worden genomen over 1 van de bovengenoemde zaken zal Taly's Kindercentrum u hiervan op de hoogte brengen via  email, waarop u mag reageren als u het er niet mee eens bent en/of als u hier advies over wilt geven.

Het regelement Oudercommisie is op te vragen bij Taly's Kindercentrum.