Protocol Corona

Protocol Kinderopvang en corona - versie 13 april 2021.pdf

Over het Protocol 

Toen de kinderopvang na de coronasluiting weer open ging hebben de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidde een Protocol opgesteld voor de heropening. In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne. Denk daarbij aan de toepassing van de 1,5 meter maatregel in de kinderopvang en thuisblijfregels. Het dient als handreiking voor de sector. Het protocol kan worden aangepast naar aanleiding van ervaring uit de praktijk.

Algemeen

Dit protocol bevat de algemene maatregelen voor de gehele kinderopvangsector. Daarnaast maken houders een locatie specifieke uitwerking van dit protocol, waarin zij de concrete maatregelen en acties voor de locaties uitschrijven. Houders communiceren hierover naar ouders en waar mogelijk naar kinderen.

 • In de kinderopvang is 1,5 meter afstand houden gegeven de aard van het werk niet (altijd) mogelijk en wenselijk. Tussen (pedagogisch) medewerkers onderling en tussen (pedagogisch) medewerkers/gastouders en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. Pas zo nodig de beschikbare ruimtes op de locatie hierop aan.
 • Haal- en brengmomenten zijn kort en kinderen worden door één volwassene gebracht. Informatie over een kind kan via digitale weg of telefonisch worden gedeeld.
 • De locaties organiseren de breng- en ophaalmomenten zo dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Denk hierbij aan looproutes, eenrichtingsroutes en het maken van afspraken met ouders over breng- en haaltijden om piekmomenten te voorkomen.
 • In de kinderopvang gelden de kwaliteitseisen zoals opgenomen in de Wet kinderopvang. Vanuit GGD GHOR NL is er een coulancerichtlijn opgesteld voor overmacht situaties als gevolg van corona.
 • In de kinderopvang is men gewend om te werken volgens (bestaande) strikte hygiëne richtlijnen van het RIVM.
 • Bespreek de concrete maatregelen en acties die voor de opvanglocatie worden opgesteld met de oudercommissie en/of ouders. Op de buitenschoolse opvang of bij de gastouderopvang met kinderen van vier jaar of ouder, kan dit ook met kinderen worden besproken. Kinderen jonger dan vier jaar kunnen spelenderwijs leren omgaan met maatregelen, zoals handen goed leren wassen en hoesten in de elleboog.
 • BSO locaties stemmen de locatie specifieke maatregelen en acties af met betrokken basisscholen en andere relevante partijen (bijvoorbeeld sportverenigingen).


Communicatie

 • De verschillende brancheorganisaties communiceren naar hun achterban. Er zijn door branchepartijen gezamenlijk reeds posters ontwikkeld voor hygiëne en het houden van afstand.
 • Kinderopvanglocaties communiceren naar de ouders en kinderen over de algemene en vooral ook over de locatie specifieke maatregelen. Het is, juist ook voor de kinderen, belangrijk dat de nieuwe regels helder en voorspelbaar zijn.
 • Hang deze informatie op in alle locaties en communiceer het via mail en andere communicatiemiddelen, zoals ouder-apps.
 • Informeer ouders, de oc en kinderen vooraf over (aanpassingen in) het protocol (en toekomstige aanpassingen daarvan) zodat dit duidelijk is.
 • De Rijksoverheid communiceert over dit protocol via www.rijksoverheid.nl en www.veranderingenkinderopvang.nl


De richtlijnen

Het protocol bevat richtlijnen die voor alle vormen van kinderopvang van toepassing zijn. Daarnaast zijn er richtlijnen die zijn gespecificeerd op de opvangsoort: aparte richtlijnen voor kinderdagopvang (waaronder ook peuterspeelzalen en crèches vallen), bso en gastouderopvang. De regels gaan over fysiek contact, hygiëne, personeel, thuisblijfregels, gezondheid kinderen en personeel, contact met ouders, brengen en halen, vervoer en maatregelen tijdens de opvang.