Meldcode kindermishandeling

:De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan waarin staat hoe een kinderopvangmedewerker moet omgaan met het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bepaalt dat organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, sport, jeugdzorg en justitie een meldcode moeten hebben én het gebruik ervan moeten bevorderen.

Basismodel meldcode

Iedere organisatie en zelfstandig werkende beroepskracht die werkt met ouders en/of kinderen moet een eigen meldcode ontwikkelen. Uitgangspunt daarvoor is het Basismodel meldcode. Daarin staan de volgende vijf stappen:

  1. In kaart brengen van signalen.
  2. Collegiale consultatie. Bij twijfell raadplegen van Veilig Thuis:  Of een deskundige op het gebied van letselduiding.
  3. Gesprek met de betrokkene(n).
  4. Wegen van het geweld aan de hand van afwegingskader. En bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen Afweging 1: Is melden noodzakelijk?  Afweging2:Is hulpverlening ook mogelijk?
  5. Beslissen over het doen van een meldingen inzetten van noodzakelijke hulp.

Taly's Kindercentrum zorgt ervoor dat de gastouders hiervan op de hoogte zijn/blijven en weten hoe te handelen als er een vermoeden van kindermishandeling is.

Het is verplicht gesteld om een E -learning cursus hiervoor te volgen en het bij behorend certificaat te halen. Het is een vereiste van Taly's Kindercentrum dat alle gastouders hieraan voldoen.

Bij Veranderingen in de meldcode zal Taly's Kindercentrum de gastouders, de vraagouders en het personeel op de hoogte brengen.

Klik op onderstaande link om de meldcode in te zien:

meldcode vemoeden kindermishandeling_2019.pdf